هفته سوم پاکسازی با مولکول های آب با کلمه شادی

باید روی بطری آب کلمه من شاد هستم را بنویسید
و این هفته شادی و آزادی رو برای خودتون خلق کنید
کلمات هواپونوپونو همچنان باقی می ماند
پروردگارا
منو ببخش
دوستت دارم
متاسفم
عاشقتم
سپاسگزارم