مدت معافیت تحصیلی دانشجویی در مقاطع مختلف

معافیت تحصیلی دانشجویی

معافیت تحصیلی دانشجویی یعنی مجوز ادامه تحصیل مشمولان که از طرف سازمان وظیفه عمومی صادر می شود.

???? معافیت تحصیلی دانشجویی نسبت به تعداد واحد های درسی و مقطع تحصیلی دانشجو صادر می شود.

مرکز مشاوره آویژه

https://avije.org/student-education-exemption/

با مشاوران آویژه همراه باشید

https://avije.org/