انجام حرکات نمایشی و پارکور با پای شکسته!

انجام حرکات نمایشی جالب توسط پارکورکار معروف که حتی شکستگی از ناحیه پا هم نتوانست جلوی فعالیت های او را بگیرد