چند درصد اصناف محدودیت های ویروس کرونا را رعایت می‌کنند؟

سردار رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ با اشاره به رعایت ۹۰ درصدی محدویت های کرونایی توسط اصناف و کسبه گفت: در روز ۵۰ و شب ها ۷۰ درصد تردد خودروها کاهش یافته است.