حرکت کشش پشت کمر با دستگاه فیله کمر

عضلات هدف :
باسن
پشت ران

نام دیگر حرکت :
فیله

نام های انگلیسی حرکت :
Back extension
Hyperextension
lower back exercises

نحوه انجام حرکت کشش پشت کمر با دستگاه فیله کمر

1. ارتفاع نیمکت فیله کمر را به صورتی تنظیم کنید که لگن روی تکیه گاه نیمکت قرار بگیرد.
2. تا جایی پایین بروید که کمر با سطح زمین موازی شود و زمان بالا آمدن از راستای میز بالاتر نروید.
3. توجه کنید که این حرکت با حرکت فیله کمر متفاوت می‌باشد و کمر به هیچ عنوان نباید خم شود.
4. در هنگام بالا آمدن نفس را خارج کنید و هنگام پایین رفتن نفس بگیرید.
https://fityar.org/Post/Exercises/back%20extension

علمی ترین مسیر تناسب اندام زیر نظر متخصصین فیزیولوژی ورزشی و مربی بین المللی بدنسازی و آمادگی جسمانی و زیر نظر متخصص تغذیه و پزشک برای همه اهداف و شرایط در فیتیار.
https://fityar.org/