مصاحبه با " کاسکویی " ، طوطی سخنگوی ۳۰ ساله.

کاسکویی ، طوطی سخنگوی ۳۰ ساله ای است
، که در باغ وحشی ، درآمریکا ، زندگی می کند ،
و نزد آمریکایی ها ، بسیار محبوب است .