مشکلات را ریکاوری کنید و ثروت خلق کنید.

اگر مسائل و مشکلات زندگی را بشناسید و دید بهتر نسبت به آنها پیدا کنید میتوانید آن مشکلات را به فرصت تبدیل کنید.