تجمع هواداران تیم استقلال مقابل باشگاه

تعدادی از هواداران معترض استقلال مقابل ساختمان باشگاه تجمع کردند.