گفتگو با ماهیگیران که به کمک مجروحین ناوچه کنارک رفتند

گزارشی از شاهین صمدپور در گفتگو با ماهیگیران شجاعی که به کمک مجروحین حادثه‌ی تلخ ناوچه کنارک رفتند را مشاهده می‌کنید.