آموزش عبارت های جبری ریاضی هفتم

فیلم آموزشی مفاهیم اولیه عبارت های جبری از مباحث مطرح شده در ریاضی پایه هفتم همراه با مثال های ساده و متنوع
جهت انجامتمرینات آنلاین این مبحث به این لینک مراجعه فرمایید: http://yon.ir/darse1018