درس اول
سعید
ارائه فیلم‌های آموزشی ریاضیات دوره‌های ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان همراه با مثال‌های ساده و همچنین ارائه تمرینات آنلاین در سایت https://darseaval.ir جهت افزایش تسلط بر مباحث ریاضی

ویدئوهای کانال

موضوعات کانال