ورود جوان کم توان ذهنی به قفس شیر‌ها

جوان کم توان ذهنی که با بالارفتن از حفاظ فلزی وارد قفس شیر‌ها در باغ وحشی در هند شده بود با وجود رودررو شدن با یک شیر بطور معجزه آسایی نجات یافت.