کشت طبقه ای محصولات کشاورزی

کشت طبقه ای محصولات کشاورزی کمنجر به کاهش 95 درصدی مصرف اب نسبت به کشاورزی سنتی می شود. همچنین در این فناوری از سموم دفع افات که می تواند برای انسان مضر باشد، استفاده نمی شود. از فواید دیگر این نوع کشاورزی، کشت طبقه ای محصولات است که سبب می شود فضای کمتری برای کشت محصول نیاز باشد.