داستان_روز "کوپن شادی"

کتاب: #سوپ_جوجه_برای_روح".

" لذت های کوچکی که هر روز بدون رنج و زحمت زیاد بدست می آیند، شادی بیشتری به همراه دارند تا لذتهای فوق العاده ای که خیلی به ندرت رخ می دهند".

???????? با صدای : فرزانه فائزی