تشییع باشکوه پیکر رئیس جمهور شهید و همراهان توسط مردم

تصاویری از تشییع باشکوه پیکر رئیس جمهور شهید و همراهان توسط مردم