فانتاکروم/دستگاه فانتاکروم/کریستال کروم /09127692842

ولید کننده ی دستگاه ابکاری فانتاکروم ومخمل پاش وهیدروگرافیک .تامین مواداولیه هر3دستگاه .موادابکاری فانتاکروم /فرمول ابکاری /کیلر /پرایمر/کوتینک/پودرمخمل /چسب مخمل /پودرایرانی/پودرچینی/پودرترک/چسب ضداب/پترن هیدروگرافیک /اکتیویتورهیدروگرافیک/محلول حرارتی/
برای مشاوره باشماره تماس های 09127692842/02156573155/09356458299
ایلیاکروم