حادثه در مرکز نگهداری مهاجران یونان

یک مرکز پذیرش مهاجران در «واتی» در جزیره ساموس یونان طعمه شعله‌های آتش شد. هفته گذشته نیز آتش سوزی مشابهی نزدیک اردوگاه مهاجران در «واتی» روی داد.