ویدیو زیبا از لحظه تار تنیدن و شکار عنکبوت از نمای بسیار نزدیک

عنکبوت در شکار حشره‌ها و به دام انداختنشان، بسیار متخصص و حرفه‌ای است.