مراکز تامین اجتماعی می ‌توانند با کارت ملی بیماران را پذیرش کنند

کلیه مراکز طرف قرارداد تامین اجتماعی می‌توانند با کارت ملی بیماران را پذیرش کنند