پاسخ شاهرخ استخری : چرا اوایل عکس همسرت را منتشر نکردی؟

پاسخ شاهرخ استخری به سوال طرفدارانش در لایو چرا اوایل عکس همسرت را منتشر نکردی؟