بازدید وزیر بهداشت از مرکز واکسیناسیون خودرویی بوستان ولایت تهران

بازدید سرزده وزیر بهداشت از مرکز واکسیناسیون خودرویی بوستان ولایت تهران