با کمک غیر نقدی زندگی کودکان در مناطق محروم را زیبا تر کنید

کمک غیر نقدی و کارهای داوطلبانه فعالیتی انسان دوستانه و خیرخواهانه بشمار میروند که با اختیار فرد داوطلب به دور از اهداف سیاسی و اقتصادی انجام می‌گیرد.
کارهای داوطلبانه به افراد حس اعتماد و رضایت‌مندی می‌بخشد.
هر فردی با هر توانایی و مهارتی می‌تواند در موسسات خیریه شروع به فعالیت‌های داوطلبانه کند و کمک حال افراد نیازمند جامعه خود باشد.