#داستان_روز "نجات خودم"

???? کتاب: #سوپ_جوجه_برای_روح".
"ارزش هویت داشتن به این است که اغلب با کشف هویت، هدف هم کشف می شود".
???????? با صدای : اعظم حبیبی