کلیپ تبریک تولد برای متولدین 17 شهریور

شهریوریا در عیــن بی حوصلگــی خیلی صبورن …
امــا وقتی صبرشــون تموم بشــه حتی حاضــر نیستن یه لحظه بیشتر نگات کنن …