معیار های انتخاب نوع پی در سازه

شما بر اساس چه معیاری تشخیص می دهید که باید از پی منفرد استفاده کنیم یا پی نواری؟ آیا می دانید سیستم سازه ای چه تاثیری در انتخاب نوع پی ساختمان دارد؟
در این ویدئو معیار های انتخاب نوع پی ساختمان را بررسی می کنیم. برای دیدن ویدئو کامل این آموزش به آدرس زیر مراجعه کنید.
https://sbz.one/safe