قسمت هفتم سریال نهنگ ابی (7)(دانلود قانونی)

قسمت هفتم سریال نهنگ ابی (7)(دانلود قانونی)(کامل) | دانلود قسمت 7 نهنگ ابی
قسمت هفتم نهنگ ابی
کیفیت 480 قیمت 3500 تومان
http://firstart.tv/ref/dtP3?uri=app%2Fepisode%2Fshow%2F52a52200-427f-11e9-9ea0-c1502d1cf8bb%3Fdownload%3D1%26quality%3D480

کیفیت 720 قیمت 4000 تومان
http://firstart.tv/ref/dtP3?uri=app%2Fepisode%2Fshow%2F52a52200-427f-11e9-9ea0-c1502d1cf8bb%3Fdownload%3D1%26quality%3D720


کیفیت 1080 قیمت 4500 تومان
http://firstart.tv/ref/dtP3?uri=app%2Fepisode%2Fshow%2F52a52200-427f-11e9-9ea0-c1502d1cf8bb%3Fdownload%3D1%26quality%3D1080

کیفیت 1080HQ قیمت 5000 تومان
http://firstart.tv/ref/dtP3?uri=app%2Fepisode%2Fshow%2F52a52200-427f-11e9-9ea0-c1502d1cf8bb%3Fdownload%3D1%26quality%3DHQ_1080