خداحافظی تهرانی ها با گرمای طاقت فرسای تابستان! , www.ipvo.ir

ویدیو های بیتشر : www.ipvo.ir

داده های هواشناسی می گویند که تهرانی ها دیگر دمای 40 درجه و بالای آن را نخواهند دید..!