سقف کارت به کارت بانکی افزایش یافت

بانک مرکزی از افزایش سقف انتقال کارت به کارت به ۶ میلیون تومان خبر داد.