به این نکته ها بی اندیشید

ما در مدرسه ای رسمی و تمام وقت به نام زندگی ثبت نام کرده ایم. که هر روز در این مدرسه درس هایی برای آموختن وجود دارد چه این درس ها را دوست بدارید و چه دوست نداشته باشید.
درس ها فقط برای آموختن هستند برای ارتقای ما و رشد روح و معنوی ما این درس ها تکرار می شوند تا آموخته شوند.