بهترین دانشگاه های پزشکی آلمان

آلمان با توجه به اینکه کشوری انگلیسی زبان نیست ولی برای تحصیل متقاضیان زیادی دارد. سالانه بیش از هزاران نفر خواستار تحصیل در آلمان هستند. اما چرا کشور المان برای دانشجویان جذابیت زیادی دارد؟ چه دلیلی باعث شده که کشور آلمان مورد توجه متقاضیان قرار بگیرد؟

آویژه مشاوره تحصیلی، سربازی و استخدام و.......

https://avije.org/%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86/