تخریب ویلاهای غیرمجاز

بسیاری از نقاط اطراف تهران و البرز پر شده است از ویلاهایی که به صورت غیرقانونی ساخته شده اند. یکی از این نقاط ملارد است که امروز قانون به سراغ آن رفته و ویلاهای غیرمجاز را تخریب کرد.