کشتار میلیون‎ ها راسو در دانمارک

در جدیدترین تحول دوران کرونا، قرعه مرگ به نام راسو‌ها افتاده و میلیون‌ها راسو در دانمارک کشته شدند.