آغاز بهره برداری از مرحله نخست طرح انتقال آب خلیج فارس به دستور رییس جمهور

بهره برداری از مرحله نخست طرح انتقال آب خلیج فارس به فلات مرکزی کشور و سه طرح مرتبط با آن توسط رئیس جمهور و از طریق ویدئوکنفرانس آغاز شد.