میثم عزتی / چاپ ترسیم / حرف مردم / بهترین کلیپ انگیزشی / پیشرفت / هدف / عزتی

این کلیب به ما یاداوی میکنه که برای رسیدن به هدف نباید به حرف مردم توجه کنیم . چون با توجه به حرف بقیه هم از زندگی عقب میمونیم و هم ایندمونو از دست میدیم.کانال اینستاگارم meysamezati313