مرحله دوم لیگ کاراته وان در کرمانشاه درحال برگزاری است

مرحله دوم لیگ کاراته وان در کرمانشاه