غرق شدن هواپیمای مسافربری در آب

هواپیمای مسافربری ترکیه پس از سقوط در دریای سیاه، به آهستگی غرق شد. به علت وقوع حادثه در ارتفاع پایین، مسافران هواپیما جان سالم به در بردند و پیش از غرق شدن از آن خارج شده بودند.