پرورش گوسفند | دامداری و دامپروری
پرورش گوسفند از مشاغل بسیار مهم در نواحی روستایی و عشایری محسوب می شود. در این سایت با ارائه فیلم های مختلف سعی دارم که به پیشبرد هرچه بیشتر صنعت دامداری و دامپروری کمک کنم.