آموزش بورس وسرمایه گذاری
سیدامیرمهینی
سیدامیرمهینیمدیر مالی /مدرس بازار سرمایهبا آموزش درست،درست سرمایه گذاری کن

ویدئوهای کانال