ظهورنزدیک است
فرامرزجعفری
هدف از تکوین این کانال واقف کردن آحادمردم ازنزدیکی ظهور است. مارادرتلگرام دنبال کنید @eslamihaaaفرامرزجعفری

ویدئوهای کانال