راز مذاکرات هسته ای چیست ؟ کلیپ ویژه و مهم

راز مذاکرات هسته ای چیست ؟ کلیپ ویژه آمریکا چرا و به چه دلیل این بازی شیطانی مذاکرات هسته ای را راه انداخته ؟ در این سیاست آمریکایی چه هدفی دنبال می شود؟ چه کسانی در این بازی خواسته یا ناخواسته بازی می کنند؟ چه منافعی دنبال می شود ؟ و ...