نوروز و روز های آخر برای کنکور

✔️سامانه کارگشا ✔️رشته ی دانشگاهیت چی بوده؟ برای چی این رشته رو انتخاب کردی؟
http://kargosha.com