مادر حسن اسدی " شبدیز با دکلمه ی هستی مرادی

مادر

اگر یک روز باز آیی
به پایت گل می‌افشانم
که بی‌عطر نفسهایت
گل پژمرده را مانم
...

زمانی چشم غمگینت
محبت در دلم می‌ریخت
تبسم‌های شیرینت
به جانم شور می‌انگیخت
...

مرا دریاب مادر جان، پناهم باش مادر جان
در این بی‌تکیه‌گاهی، تکیه‌گاهم باش مادر جان
...
اگرچه لحظه‌هایم را
گل یادت می‌آراید
ولی چشمان بیدارت
به خواب من نمی‌آید
,,,
ز شوق دیدنت مادر
شبیه ابر و بارانم
اگر یک روز باز آیی
به پایت جان می‌افشانم
.....
مرا دریاب مادر جان، پناهم باش مادر جان
در این بی‌تکیه‌گاهی، تکیه‌گاهم باش مادر جان
...
اگر یک روز باز آیی
به پایت گل می‌افشانم
که بی‌عطر نفسهایت
گل پژمرده را مانم
....


حسن‌اسدی شبدیز
sadishabdiz