ساختمان نیمه کاره در میدان شریعتی اردبیل

ساختمان نیمه کاره در میدان شریعتی اردبیل