كليپ بصيرتى(خطرارتجاع)

كليپ بصيرتى(خطرارتجاع)

محمدی امام جمعه
شهرستان عباس آباد:

مهمترین آفت انقلاب‌ ارتجاع است

انکارطب،اقتصادوعلوم اسلامی
وجودفقروفسادوتبعیض
درجامعه ارتجاعست
اشرافیگری،حقوق نجومی
مسئولین حرکت ضدانقلابیست