-.پکیج تصفیه فاضلاب.

پکیج تصفیه فاضلاب واحد پیش ساخته ای است که جهت تصفیه فاضلاب تولیدی اجتماعات کوچک و یا واحد های صنعتی و بهداشتی و درمانی مورد استفاده قرار می گیرد از آنجا که این سیستم ها دارای تمامی واحدها و تجهیزات مورد نیاز جهت تصفیه هستند به آنها پکیج تصفیه گفته می شود .