سوالات کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی

لینک دانلود https://goo.gl/QPxkFc *************************************************************************************************************************************************** توضیحات فایل توضیحات دانلود سوالات کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی شما کاربران گرامی میتوانید نمونه سوالات کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی را با بهترین کیفیت از وب سایت نیک فایل خریداری نمایید. برای این کار روی گزینه افزودن به سبد خرید کلیک کنید. دانلود سوالات کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی دانلود سوالات کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی دانلود سوالات کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی کاملترین و جدیدترین مجموعه آموزشی نمونه سوالات آزمون کارشناسان رسمی دادگستری در امور ثبتی با پاسخنامه در قالب pdf نمونه سوالات کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی چند مورد از نمونه سوالات کارشناسان رسمی دادگستری امور ثبتی دانلود سوالات کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی دانلود سوالات کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی دانلود سوالات کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی آگهی اصلاحی املاکی که بر اثر رای هیئت نظارت تجدید می شود، مدت اعتراض به آن ……. است. ۱-از تاریخ انتشار آگهی ۱۰ روز ۲-از تاریخ انتشار آگهی ۳۰ روز ۳-از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول ۹۰ روز ۴-از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول ۶۰ روز مرجع رسیدگی به اعتراض و شکایت از تصمیم افراز املاک مشاع در ادارات ثبت ……. است. ۱-شورای عالی ثبت ۲-دادگاه عمومی ۳-دادگاه تجدید نظر ۴-دیوان عدالت اداری در اجرای صدور اسناد مالکیت المثنی ، مدت اعتراض از تاریخ انتشار …………. است. ۱-۱۰ روز ۲-۳۰ روز ۳-نوبت اول ۱۰ روز ۴-نوبت اول ۳۰ روز ثبت ملک به حقوق کسانی که در آن ملک حق …… دارند به هیچ وجه و در هیچ صورتی خللی وارد نمی آورد. ۱-مجرای عبور آب و عبور ۲-مجرای اب ، چاه و آبریز ناودان ۳-مجرای اب ، چاه قنات اعم از دایر و بایر و عبور ۴-مجرای آب چاه و قنات اعم از دایر و بایر چنانچه ملکی به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص شود به تقاضای ……. به دستور دادگاه فروخته می شود. ۱-خواهان ۲-اکثر شرکا ۳-خواهان و خوانده ۴-هر یک از شرکا در چه صورتی ارای قطعی هیات نظارت در شورای عالی ثبت مطرح می شود؟ ۱-رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رای صادره را متناقض یا خلاف قانون تشخیص دهد. ۲-مدیر کل ثبت استان رای صادره را متناقض یا خلاف قانون تشخیص دهد. ۳-رئیس قوه قضائیه رای صادره را خلاف قانون تشخیص دهد. ۴-اداره کل امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک آرای صادره را متناقض و مخالف قانون تشخیص دهد. چنانچه غیر مجاور به حدود ملکی اعتراض نماید نحوه رسیدگی چگونه است؟ ۱-در صورتی که اعتراض داخل مدت باشد جهت رسیدگی به دادگاه ارسال می شود. ۲-واحد ثبتی مربوط نظر خود را بر بی اثر بودن اعتراض به معترض ابلاغ می نماید تا در صورت اعتراض ظرف مدت ۱۰ روز موضوع در هیات نظارت مطرح شود. ۳-واحد ثبتی مربوط نظر خود را بر بی اثر بودن اعتراض به معترض ابلاغ می نماید تا در صورت اعتراض ظرف ۱۰ روز در دادگاه طرح دعوا نماید. ۴-واحد ثبتی مربوط نظر خود را بر بی اثر بودن اعتراض اعلام و از رئیس دادگاه عمومی جهت رسیدگی در نشست اداری دعوت می نماید. کلمات کلیدی : دانلود سوالات کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی , دانلود سوالات کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی , دانلود سوالات کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی طبق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها چنانچه زمین هایی که موات تشخیص و طراحی آماده ساطی انجام و به مردم واگذار شده و سپس دادگاه رای بر غیر موات صادر نموده نحوه پرداخت حقوق صاحبان آن چگونه است؟ ۱-بهای آن طبق نظریه کارشناس رسمی به قیمت عادله روز ۲-بهای منطقه ای زمان ابلاغ مصوبه ۳-بهای آن طبق نظریه کارشناس رسمی به قیمت زمان ابلاغ مصوبه ۴-بهای آن طبق نظریه کارشناس رسمی به قیمت زمان ابلاغ مصوبه بدون تاثیر طرح اجرایی دادگاه پس از رسیدگی نسبت به اسناد مالکیت معارض بر چه اساسی رای صادر می نماید؟ ۱-سند مالکیت ثبت موخر را باطل می کند. ۲-سند مالکیتی که ملک در تصرف دارنده آن نمی باشد باطل می کند. ۳-سند مالکیتی که هیئت نظارت عدم اعتبار آن را تایید کرده است باطل می کند. ۴-سند مالکیتی که تشریفات ثبتی آن صحیح انجام نشده است باطل می کند. محل استقرار شورای عالی ثبت کدام است؟ ۱-سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ۲-در دیوان عالی کشور ۳-اداره کل ثبت استانها ۴-دادگستری کل استانها شخصی در دفتر اسناد رسمی سه دانگ مشاع از شش دانگ یک درب باغ را خریداری کرده دفترخانه اشتباها مقدار خریداری را دودانگ اعلام و به همین نحو ثبت دفتر املاک و سند مالکیت صادر شده مرجع اصلاح…