مستند آن عکس ها

مستند کوتاه آن عکس ها
کارگردان مهردادبایرامی
تصویر بردار میلاد بایرامی
در مورد پیرمردی است که عاشق عکس است