انبارداری ماشینی مواد غذایی

در این ویدئو به مشاهده اتوماسیون و تاثیر آن آن بر روی روند انبارداری مواد غذایی -خواروبار- می نشینیم .