آشنایی با دادخواست تخلیه ملک و دستور تخلیه

امـاکن مسکونـی و تجـاری که قرارداد اجاره آنها در حاکمیت قانـون روابط مؤجر و مستأجر سال 1376 میباشد و شرایط اجاره نامه کتبی آنها با قانون فوق تطبیق میکند تخلیه آنها در کمترین زمان ممکن در شوراهای حل اختلاف امکان پذیر میباشد. با ما همراه باشید تا با دادخواست تخلیه آشنا شویم.
گروه وکلای ره جویان عدالت
http://rahjooyan.co