داستان مدرسه خیاوونگ

این مدرسه با قابلیت هماهنگی با اقلیم منطقه طراحی شده است